About This Resource

دانشنامه اختصاری ۱#: شریعت، فقه و قوانین حکومتی: تبیین اصطلاحات

مرزهای میان برخی از مفاهیم کلیدی مانند شریعت، فقه و قوانین اسلامی چندان واضح بیان نشده است و اغلب باعث خلط مبحث میشود. این عدم شفافیت به نوعی در تثبیت نابرابری های جنستی موجود در قوانین فعلی خانواده دخیل بوده و به ضرر زنان عمل میکند. تشخیص و تمایز میان این مفاهیم کلیدی برای درک صحیح از  تفاوت آنچه امر الهی و لایتغیر است از آنچه قانون بشری و تغییر پذیر است، ضروری می باشد.

CEDAW and Muslim Family Laws is also available in English, French and Arabic.

Source:

Country:

Type:

KB Briefs

Language:

Persian

Downloads: