About This Resource

دانشنامه اختصاری ۲#: قوانین خانواده مسلمان: چه امری اصلاح را ممکن می سازد؟

اغلب با این استدلال که قوانین خانواده در اسلام الهی است و در نتیجه مشمول تغییر نخواهد شد، با إصلاحات مخالفت میشود در حالی که  تغییر و تجدید ملازم همیشگی سنت حقوقی مسلمانان بوده است. اصول فقه غنی از مفاهیم و ابزارهایی است که نه تنها در گذشته کارائی داشته است بلکه امروزه هم می تواند راه را برای گونه ای از قوانین خانواده که با واقعیت های امروز زندگی مسلمانان و همچنین با برداشتهای نوین از عدالت، که در قرن بیستم و به منظور برقراری  برابری جنسیتی بکار رفته اند، همخوانی بیشتری داشته باشد، هموار کند.

Muslim Family Laws: What Makes Reform Possible? is also available in English, Arabic and French.

Source:

Country:

Type:

KB Briefs

Language:

Persian

Downloads: